Sjølaksefiske

Sjøfiske. Foto: Rune Krogdahl

Fremdeles fanges store mengder av norsk villaks i nøter og krokgarn. Det dreier seg om halvparten av total laksefangst. Krokgarn er bare tillatt i Finnmark, hvor det er den dominerende fiskemetoden. I Finnmark fanges omtrent 70 prosent av all villaks i sjø. Fiske med krokgarn tar mest av de store verdifulle hunnfiskene og er derfor forbudt i resten av landet. Vi ønsker at dette sjølaksefisket reduseres kraftig. Fordi fisket ofte skjer i kyststrøk langt fra elvene, fisker man på fisk som skal til forskjellige elver. Det vil si at man beskatter truede og sårbare bestander. I tillegg fisker man ulovlig på andre lands villaks.Det foregår også et utstrakt ulovlig fiske med garn på grunn av manglende oppsyn. Vi vil at de som har rett til å utøve fisket kompenseres økonomisk når fisket stoppes.

Over landegrensene

Sjølaksefisket beskatter også laks som hører til i finske og russiske elver. Dette er et fiske i strid med Norges forpliktelser i NASCO, Den nordatlantiske villakskonvensjonen, og i strid med havretten. Russland har nylig protestert på dette fisket. Å øke fisket vil virke direkte provoserende, særlig overfor Russland.
Russland praktiseres i stadig flere elver en slik forvaltning gjennom streng fangstbegrensning i elv og minimal fangst i sjø. Med stor suksess! I enkelte elver på Kola går det nå ut fire ganger så mange smolt som forskerne sa var mulig å produsere. Sportsfiskere får opptil 50-60 laks på seks dager. Lignende resultater ser man også i godt forvaltede elver på Island, i Skottland, Canada og Argentina for å nevne noen land. I Finnmark er som påvist naturgrunnlaget det beste. Verden er full av eksempler på hva som skjer om man lar stadig flere fisker gyte. I Finnmarks tynt besatte elver vil man i løpet av en laksegenerasjon kunne få en fantastisk tilbakevandring av laks. Muligheten til å få til dette i Finnmark er også unik og ulik situasjonen i Norge for øvrig, da FeFo er forvalter av både sjø- og elvefisket. Ved å begrense antall lakseplasser i sjøen sterkt og samtidig sette tilsvarende strenge kvoter/fang & slipp i elvene, kan Finnmark bli et lakseeldorado. Tilsvarende gjelder selvfølgelig også i andre deler av Norge.

Arbeidsplasser

FeFo og andre er opptatt av å utvikle nye næringer og skape arbeidsplasser i Finnmark. Sjølaksefisket hovedsakelig er et hobbyfiske med svært liten næringsmessig betydning, fisketurisme knyttet til elvefiske har langt større potensiale og verdiskapning. Økt sjølaksefiske vil ødelegge for mange små turistbedrifter langs lakseelvene i Finnmark, og indirekte ramme alle bedrifter som fisketuristene anvender.

Krokgarn

Sjølaksefisket i Finnmark skjer i stor grad med krokgarn. Dette er en fiskemetode som med god grunn ble forbudt i resten av Norge flere år tilbake. Krokgarn skjevbeskatter laksen, gir store garnskader, fisketap og laks av dårligere kvalitet. FeFo bør som ansvarlig for sine lakseplasser kreve kun bruk av kilenot. Eventuelle nye fiskere må ikke tillates å bruke en skadelig fangstform som krokgarn.
Over 70% av laksefangst i Finnmark skjer med garn. Dette er biologisk uforsvarlig. Å øke sjøfangsten er direkte nedbrytende. Vi anser det som meget sannsynlig at mulig økt sjøfangst vil bli møtt med sterkt innkortet sesong fra Direktoratet for Naturforvaltnings side. Det burde være i alles interesse å bygge opp laksebestandene og næring knyttet til dette. Økt sjølaksefiske er et forslag om det motsatte.

Kompensasjon til alle sjøfiskere

Vi foreslår en ordning som gir rettferdig og rettmessig kompensasjon til sjøfiskere mot å avstå fra fiske i en periode på 15-20 år. Statlige midler finansierer det meste av kompensasjonen. Elveeierne og private bidrar med det de kan. Staten vil ved å utbetale en rettferdig kompensasjon tjene inn det mangedobbelte av kompensasjonsutlegget i løpet av få år. Elveeierne må bidra økonomisk.

Forslaget må innføres snarest og avløse en konsesjonsordning for sjøfiske. Se tabell:

Villaksens redning

 • Fangstopp gir øyeblikkelig virkning
 • Omtrent 100 000 laks årlig, som har overlevet 2 til 5 år i elv og 1 til 4-6 år i sjø, slippes opp i flere hundre vassdrag i stedet for å slaktes i sjøen for kjøttverdien
 • Storlaksen som bidrar mest til bestandsøkning, men har vært hardest beskattet, spares langt bedre enn i dag
 • Med strengere kvoter i elv øker gytemengden som aldri før i nyere tid
 • De positive virkninger for laks gjelder også sjøørret og sjørøye

Fordeler for myndighetene

 • Føre-var prinsippet blir gjennomført
 • NASCO og ICES anbefalinger blir fulgt
 • Presset fra andre land opphører ved at vi stopper å fiske på bestander fra Russland, Finland og Sverige
 • Faren for at Færøyene starter fiske opphører
 • Fisket på blandede bestander stoppes
 • Fisket på truede bestander stoppes
 • Fisket på sårbare bestander stoppes
 • Gytebestandsmål oppnås i langt flere vassdrag

Sjøfiskernes stilling

 • Historien viser at sjøfiskerne fases ut. De vil bli presset ut fordi man de fleste steder fisker på blandede bestander og bidrar lite samfunnsøkonomisk i forhold til elvefiske
 • En konsesjonsordning vil føre til fortsatt press mot de som får konsesjon og ingen kompensasjon til de som får forbud. Dette kan begrunnes miljømessig, men ellers vanskelig forsvares
 • Konsesjon vil gi årelange kamper fordi fiske på blandede truede og sårbare bestander vedvarer. I den kampen vil alltid sjøfiskerne være tapere
 • Nedgang i bestand på grunn av lakselus og klimaendringer kan føre til ytterligere utfasing uten kompensasjon. Sjøfiskerne vil bære byrdene for andres feilgrep. Hordaland viser hva som skjer.
 • Nå åpner seg en mulighet for alle gjenværende sjølaksefiskere
 • Alle får kompensasjon som er rettferdig og romslig
 • Får man bygget opp landets anadrome bestander kan det i fremtiden åpnes for rettet kvotebasert fiske i sjøen

Elveeiernes stilling

 • Uansett status på elv vil mengden laks som rekker frem til elva øke, dette gavner eleveierne fra første sesong
 • Med strenge kvoter og økte gytebestander bygges stammene opp, med utelukkende positive virkninger for elveeierne
 • Muligheter for økt kortsalg/utleie og følgelig økte inntekter
 • Grunnlag for bedre forvaltning, oppsyn og habitatforbedringer
 • Langt flere enn de vel 100 000 som fisker i elvene i dag vil fiske
 • Mange vil satse på virksomhet knyttet til fisketurisme
 • Bedre fiske, flere fiskere, større ringvirkninger, styrker elveeiernes posisjon hos myndighetene og i forhold til andre grupper som oppdrettsnæringen
 • Det er viktig og riktig at elveeierne bidrar økonomisk til kompensasjonsordning. De bør strekke seg så langt de kan

Nyttige dokumenter