Om oss

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i norske lakse- og sjøørretvassdrag. . Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Gjennom innspill og påtrykk til våre politikere, media, faginstanser og oppdrettsnæringen skal vi være en synlig og aktiv aktør. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner som kan bidra til at situasjonen for villaksen bedres. Vår viktigste inntektskilde er den årlige ”Villaksauksjonen”.

Reddvillaksen.no samarbeider med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som ledes av villaksforkjemperen Orri Vigfusson.

Rolle

Reddvillaksen.no skal ved hjelp av auksjoner og annen kapitalinnhenting finansiere tiltak som kan sikre og øke bestandene av vill laksefisk. Reddvillaksen.no skal være en kunnskapsformidler og pådriver i offentlig villaksdebatt. Gjennom aktivt samarbeid med andre organisasjoner (NJFF, NL Villaksalliansen…) skal vi utnytte deres kompetanse og nettverk.

Reddvillaksen.no skal støtte NASF sitt internasjonale arbeid for villaksen.

Visjon

Vi skal ha livskraftige og høstbare bestander i alle norske laksevassdrag.

Hovedmål

Tiltak for å bygge organisasjonen

 1. Auksjonsinntektene på villaksauksjonen skal være 1,5 million kroner per år.
 2. Innhente økte økonomiske midler gjennom ved salg av egne produkter og sponsing. Sponsorinntektene skal økes til 750.000.
 3. Vi skal se på mulighetene til inntektsøkning gjennom aksjefond og ”crowdfunding”.
 4. Skaffe oss høyest mulig faglig- og formidlingskompetanse i villaksspørsmål.
 5. Vi skal styrke det internasjonale samarbeidet.

Tiltak vi gjør konkret for å redde villaksen.

 1. Styrke vår rolle for å bli et sentralt ”info-diskusjonssamfunn” i spørsmål knyttet til vern av vill laksefisk
  1. Drifte og oppdatere webside og sosiale medier (Facebook og Twitter)
 2. Arbeide med profilerende tiltak – eksempelvis forbedring av gyteområder og levevilkår i vassdrag.
 3. Gjennomføre egne profilerende prosjekter
 4. Bidra til gjennomføring av og være synlig på møter og fagseminarer
 5. Stoppe sjølaksefisket mot fair kompensasjon rettet mot yrkesfiskere og påvirke politiske vedtak for å stoppe fisket.
 6. Videreutvikle samarbeidet med Villaksalliansen. Samarbeide med andre organisasjoner som arbeider for å redde villaksen.
 7. Bidra internasjonalt gjennom NASF
 8. Arbeide for å synliggjøre og minimalisere problemene som er skapt av oppdrettsnæringen og annen industri som kan skade villaks og sjøørret. (ref. Gruveindustrien)
 9. Arbeide for at flere sportsfiskere gjenutsetter fisk på en riktig måte.

 

 

Dette gjør stiftelsen

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste inntektskilde er den årlige ”Villaksauksjonen” som baserer seg på generøse gaver fra elveeiere, turistbedrifter og utstyrsgrossister fra hele landet. Markedsføring av Villaksauksjonen når ca. 150.000 fiskere.

Vår visjon: På vegne av kommende generasjoner skal vi sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag.

Våre fanesaker er:

 • Oppdrett inn i lukkede anlegg
 • Stopp fiske etter villaks i sjøen
 • Arbeide for økt fang og slipp og mer robuste gytebestander

Oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot laks og sjøørret som det kan gjøres noe med. Reddvillaksen.no bruker betydelige midler til å engasjere dyktige fagfolk som med sterke stemmer jobber med å påvirke så vel industrien som våre politikere. Stiftelsen muliggjør gjennom økonomisk støtte realisering av en rekke viktige filmprosjekter som fokuserer på og belyser de problemer oppdrettsindustrien skaper for vill laks og sjø-ørret og som vises/er vist både på NRK, TV2 og på web. Filmene er samlet sett av trolig over en million seere.

Spredning av nye sykdommer fra oppdrett til villfisk representerer en potensiell trussel for villaksen. Vi har derfor også gitt midler til et prosjekt som undersøker om spredning av SAV-2 viruset til villaks i Trøndelags-regionen forekommer.

Lus, sykdommer, rømminger, organisk og genetisk forurensing. Listen er lang. Den eneste fullgode løsningen er lukkede anlegg. Utstyr og teknologi er tilgjengelig. Fortsatt er store deler av industrien avvisende. Men det er lys i tunellen og det gleder oss å se at viktige aktører er i ferd med å endre syn. Det produseres i dag flott fisk i lukkede løsninger og flere fullskala anlegg, (opp til 200 000 fisk), blir nå etter hvert satt i drift. Kalkyler viser at man kan produsere «grønn» og svært etterspurt fisk til konkurransedyktige priser. Så spørs det hvor lenge distriktspolitiske hensyn skal gå på bekostning av de økologiske?

All oppdrett inn i lukkede anlegg. NÅ!

Sporing av rømlinger og genetisk forurensning av villfisk er fortsatt et like stort problem som det var for 20 år siden. Oppdrettsindustrien skulle i løpet av 2011 være klare med et merkingsystem. Det har fortsatt ikke skjedd. Årsaken er åpenbar: Ekstra kostnader og fysisk bevis på hvor laksen har rømt fra. Reddvillaksen.no og de fleste miljøorganisasjoner med villaks på agendaen har lenge forlangt slik merking av all oppdrettsfisk = klipping av fettfinne for visuell identifisering sammen med snutemerking, en liten brikke inneholdende all informasjon. Dette er gjennomprøvet teknologi som har vært brukt på millioner av stillehavslaks. I mange år.

Dobbeltmerking av all oppdrettsfisk NÅ!

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen

Fiske etter villaks i sjøen er i dagens samfunn ikke lønnsomt og sløsing med en verdifull og sårbar ressurs. Reddvillaksen.no arbeider for at dette skal opphøre, eller i alle fall begrenses mest mulig – slik det har skjedd i de fleste andre land. Vi mener de som har rettigheter og inntekt knyttet til dette skal kompenseres straks de avstår fra å fiske. Dette vil gi store gevinster for alle parter om det ble realisert. Reddvillaksen.no har tidligere finansiert midlertidig oppleie av garnrettigheter på Vestlandet og vi støttet kompensasjonsordningen til ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” (ERT) med sekssifrede beløp. Til sammen har dette reddet titusener av tidligvandrende laks og gitt større gytebestander.

Fang og slipp

Vi kunne tidligere høste nærmest ubegrenset av vår villaksbestand. Sånn er det ikke lenger. Reddvillksen.no er ikke imot at en fisker skal kunne beholde en laks eller to men vi må kunne vise «magemål». Den norske villaksbestanden er i løpet av de siste 20 år mer enn halvert og er i dag nede på et historisk lavmål estimert til 400 000 individer. Det må vi ta hensyn til.

Sjøørreten ekstra utsatt

Sjøørreten er en viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. I tillegg til luseproblemene forårsaket av o-næringen er sjøørreten rammet av lokale inngrep og forurensning ofte i mindre vassdrag. Med enkle tiltak og kunnskap er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no sammen med NJFF økonomisk til biotopforbedrende tiltak. Det er laget en veileder for hvordan lokale initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. Reddvillaksen har i 2013 og 2014 også gitt betydelige midler til innkjøp og drift av en storruse for Sogn Villaksråd. Dette for å dokumentere lusepåslag om vinteren på sjøørreten i Sognefjorden.

Lakecamp for ungdom

Gjennomsnittsalderen på laksefiskerne er stigende og er nå 49 år. Kanskje er inngangsterskelen høy for den som lever på lommepenger eller man har foreldre som ikke fisker. Vårt bidrag til å endre på dette var i år, sammen med Norske Lakseelver, å arrangere en laksecamp for 16 ungdom i Lærdalselven. Tiltaket var til tross for flom en suksess, og ble vist som innslag på TV2 Sommeråpent. Vi håper elveeiere og andre har latt seg inspirere av tiltaket og at det gode ungdomsarbeidet som foregår mange steder når nye høyder. Hver enkelt av oss kan jo starte med å invitere nabojenta eller –gutten med på fisketur og gi bort noe utstyr, som sikkert er bra, men ikke brukes fordi vi har kjøpt nytt.

Myndighetspåvirkning

Vårt og andres arbeid har bidratt til at myndighetene – og ansvarlige representanter fra o-næringen – i dag erkjenner at oppdrett kan gi uønskede og uakseptable effekter på villaks og sjøørret. Stiftelsen og våre samarbeidspartnere har kontakt med beslutningsfattere og presser på for effektive tiltak. Vi i Reddvillaksen.no er forsiktige optimister og imøteser iverksetting av tiltak som virker.

Vi støttet prosjekt ”Velg Villaks 2015” med betydelige midler. I regi av Norske Lakseelver var Vegard Heggem villaksambassadør som reiste rundt og underviste lokalpolitikere i hvilken fantastisk ressurs de gjennom sin lakseelv sitter på. Ordføreroppropet i fjor som fikk tilslutning fra over 60 ordførere viste hvor viktig dette arbeidet er. Vi håper dette vil bidra til at sentrale politikere i økende grad får opp øynene for hvilken distrikts- og samfunnsøkonomisk betydning villaksen har for alle landets elvedaler. Rekreasjonsverdien for de 80 000 laksefiskerne som hvert år søker til disse for å fiske, er uvurderlig og kommer i tillegg.

Internasjonalt

Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. NASFs leieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har opp gjennom årene reddet millioner av norsk og britisk villaks. Dette er et initiativ altfor få i Norge er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder også for norsk laks. NASFs prosjekter har blant mye annet også omfattet omskolering av tidligere sjølaksefiskere på Grønland og bistått med markedsadgang for nye, bærekraftige produkter. Orri er villaksens sterkeste stemme internasjonalt og NASF sørger for et økende internasjonalt trykk også mot myndighetene i Norge.

Rause bidrag fra elveeiere og andre muliggjør vårt arbeid. Støtt oss derfor med offensive bud på vår villaksauksjon i Oslo, i år for 11de gang, den 29. Oktober 2015. Det fortjener giverne – og ikke minst villaksen og sjøørreten,

Jens Olav Flekke – Styreleder Reddvillaksen

 

Historien bak Nordatlantisk Villaksfond Norge

Bakgrunn

 • 1991 Orri Vigfusson avtalte og betalte gjennom North Atlantic Salmon Fund (NASF) for at fisket ved Færøyene på blandede bestander, med mye norsk laks, skulle stoppe. Dette ble delvis finansiert med statlige midler fra Norge.
 • 1996 Norge stoppet finansieringen. For å sikre at avtalen med Færøyene ble gjennomført, ble det arrangert en fund raising i Oslo, kveld for Villaksen, ledet av Pål Klouman og Gerhard Schive, begge i nåværende styre i NAVF.
 • 1997-1999 Inspirert av NASF tok Pål Klouman og Ole Johan Myhre initiativet til å starte Villaksen i Nordfjord. 80 prosent av laksen i Nordfjord ble fanget i sjø og elvene stod i fare for å stenges. Det ble inngått avtale med 39 sjøfiskere som fikk kompensasjon for å unnlate å fiske. I etterkant fulgte Direktoratet for Naturforvaltning opp med redusert fisketid i sjø.
 • 2003-2004  Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) ble dannet for å inngå avtaler om stopp i sjøfisket. NASF og Klouman ble kontaktet om hjelp i oppstartsfase. www.elevene.no
 • 2005-2007 ERT innleder femårig avtale med sjøfiskere om stopp i fiske. NASFs kontaktpersoner i Norge starter årlige auksjoner for å sikre at ERT kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser. ERT ser gode resultater av sin virksomhet.

Formell etablering

 • 2008 NASF donerer kr 350 000,- til Reddvillaksen.no i stiftelseskapital. NASF utpeker styre og domenet reddvillaksen.no registreres. Vedtekter gir muligheter for å støtte kampen for vill laksefisk på et bredt grunnlag. Auksjoner vedtas gjennomført hvert år.
 • 2009-2011 Reddvillaksen.no vedtar å bidra med en halv prosjektstilling i Norske Lakseelver om oppdrettsproblemer.
 • 2011 Nettsiden www.reddvillaksen.no lanseres.